Fremtidsbilde

En rekke bedrifter er etablert på Fiborgtangen og drar nytte av lokaliseringen og tette bånd. Industriområdet ble etablert for å huse Norske Skog Skogn.

Retura IR har etablert et prosessanlegg for mottak og videreforedling av trevirke. Sortert trevirke renses og foredles til flis til energiproduksjon og til gjenbruksformål i sponplater. Plassering på Fiborgtangen gir effektiv logistikk – bl.a. i leveranser av energiflis til Norske Skog – og for skiping.

Også Biokraft sin etablering av Europas største biogassanlegg på Fiborgtangen henter ut synergier i tillegg til logistikkløsningene. Blant annet utnyttes slam fra Norske Skog sin produksjon som råstoff i biogassproduksjonen.

Fiborgtangen kan ta en viktig rolle i å bidra til økt industriell bærekraft. Summen av eksisterende aktivitet, fasiliteter og muligheter gjør at det ligger godt til rette for å ta en grønn lederrolle.

Fiborgtangen